Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH Bệnh Viện Á Âu

MỤC LỤC 

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC BẢNG.. 4

DANH MỤC HÌNH.. 5

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. 6

MỞ ĐẦU.. 7

1. Việc thành lập và tình trạng hiện tại của cơ sở. 7

2. Căn cứ để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết 8

2.1. Căn cứ về pháp lý. 8

2.2. Căn cứ về thông tin. 10

3. Tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết 11

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ.. 13

1.1 Tên cơ sở. 13

1.2 Chủ cơ sở. 13

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở. 14

1.3.1. Vị trí địa lý. 14

1.3.2. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội xung quanh khu vực cơ sở. 15

1.3.2.1 Tổng quan. 15

1.3.2.2 Đặc điểm tự nhiên. 16

1.3.2.3 Điều kiện kinh tế – xã hôi 18

1.4.Các hạng mục xây dựng của cơ sở. 20

1.4.1 Kết cấu hạ tầng xây dựng của cơ sở. 20

1.4. 2. Các hạng mục xây dựng phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở. 21

1.5. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở. 22

1.6. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở. 22

1.7. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất/kinh doanh/dịch vụ cơ sở. 22

1.7.1. Máy móc, thiết bị 22

1.7.2. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu. 24

 

1.7.3. Nhu cầu điện, nước và các vật liệu khác. 25

1.8. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho việc xử lý môi trường của cơ sở  27

1.8.1. Máy móc, thiết bị 27

1.8.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu. 27

1.8.3. Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác. 27

1.9. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua. 28

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ.. 31

2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường. 31

2.1.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường. 31

2.1.2. Biện pháp quản lý/xử lý. 31

2.2. Nguồn phát sinh chất thải lỏng. 32

2.2.1. Nguồn phát sinh. 32

2.2.2. Biện pháp quản lý/xử lý. 35

2.3. Nguồn phát sinh chất thải khí 37

2.3.1. Nguồn phát sinh chất thải khí 37

2.3.2. Biện pháp quản lý/xử lý. 42

2.4. Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 43

2.4.1. Nguồn phát sinh. 43

2.4.2. Biện pháp quản lý/xử lý chất thải nguy hại 45

2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung. 46

2.5.1. Nguồn phát sinh. 46

2.5.2. Biện pháp quản lý/xử lý. 48

2.6. Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế – xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải 48

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 49

CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM… 50

4.1. Kế hoạch quản lý chất thải 50

4.2. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 55

4.3. Kế hoạch ứng phó sự cố. 56

4.4. Kế hoạch quan trắc môi trường. 58

CHƯƠNG 5. THAM VẤN Ý KIẾN.. 60

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, CAM KẾT.. 61

1. Kết luận. 61

2. Kiến nghị 61

3. Cam kết 61

PHỤ LỤC.. 63

dtm benh vien

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!