Dịch vụ báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH MTV Trang Sức

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH MTV Trang Sức

MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 1 

MỤC LỤC BẢNG.. 3 

DANH MỤC HÌNH.. 4 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. 5 

MỞ ĐẦU.. 6 

CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ.. 8 

1.1 Tên cơ sở. 8 

1.2 Chủ cơ sở. 8 

1.3 Vị trí địa lý của cơ sở. 8 

1.4 Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của cơ sở. 10 

1.4.1 Quy mô, công suất 10 

1.4.2 Thời gian hoạt động của cơ sở. 10 

1.5 Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở. 10 

1.5.1 Quy trình tạo mẫu. 11 

1.5.2 Quy trình sản xuất 12 

1.6Máy móc, thiết bị 13 

1.7Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu. 13 

1.7.1Nhu cầu sử dụng nguyên liệu. 13 

1.7.2 Nhu cầu sử dụng điện. 13 

1.7.3 Nguồn cấp nước và lượng nước sử dụng. 14 

1.7.4 Nhu cầu lao động. 14 

1.8 Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian qua. 14 

1.8.1 Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án. 14 

1.8.2 Giai đoạn vận hành cho đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường. 15 

1.8.2.1 Giảm thiểu ô nhiễm không khí 15 

1.8.2.2 Khống chế tác động của nước thải 15 

1.8.2.3 Khống chế tác động của chất thải rắn. 15 

1.8.2.4 Biện pháp phòng chống cháy nổ. 15 

1.8.2.5 Công tác an toàn lao động. 15 

1.8.3 Lý do đã không lập bản Cam kết bảo vệ môi trường. 15 

 

CHƯƠNG 2 MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ.. 16 

2.1 Nguồn chất thải rắn thông thường. 16 

2.1.1 Nguồn phát sinh. 16 

2.1.2 Biện pháp quản lý và xử lý. 16 

2.2 Nguồn chất thải lỏng. 17 

2.2.1 Nguồn phát sinh. 17 

2.2.2 Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước. 17 

2.2.3 Biện pháp quản lý đang được áp dụng. 18 

2.3 Nguồn chất thải khí 20 

2.3.1 Nguồn phát sinh. 20 

2.3.2 Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường khí 22 

2.4 Nguồn chất thải nguy hại 24 

2.4.1 Nguồn phát sinh. 24 

2.4.2 Biện pháp quản lý. 24 

2.5 Nguồn tiếng ồn, độ rung. 24 

2.5.2 Nguồn phát sinh. 24 

2.5.3 Tác động của tiếng ồn và độ rung. 25 

2.5.4 Kết quả đo đạc, phân tích độ ồn. 25 

2.5.5 Biện pháp quản lý. 26 

2.6 Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế – xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải ………………………………………………………………………………26

CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM28 

3.1 Kế hoạch quản lý chất thải 28 

3.2 Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 30 

3.3 Kế hoạch ứng phó sự cố. 30 

3.4 Kế hoạch quan trắc môi trường. 31 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.. 32 

1. Kết luận. 32 

2. Kiến nghị 32 

3. Cam kết 33 

PHỤ LỤC.. 34

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!