Dịch vụ báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế

 

MỤC LỤC 

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC BẢNG.. 3

DANH MỤC HÌNH.. 3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.. 4

MỞ ĐẦU.. 5

Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ.. 6

1.1. Tên cơ sở: 6

1.2. Chủ cơ sở: 6

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở. 6

1.3.1. Địa chỉ của cơ sở: 6

1.3.2. Vị trí địa lý của cơ sở: 6

1.3.3. Hiện trạng mặt bằng tại cơ sở: 6

1.3.4. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội trong khu vực nhà máy. 7

1.4. Quy mô sản xuất, thời gian hoạt động tại cơ sở. 7

1.4.1. Ngành nghề hoạt động tại cơ sở: 7

1.4.2. Công suất sản xuất tại cơ sở: 7

1.4.3. Thời điểm cơ sở đi vào hoạt động. 8

1.5. Công nghệ sản xuất 8

1.6. Nhu cầu máy móc, thiết bị được sử dụng tại cơ sở. 10

1.7. Nguyên, nhiên vật liệu được sử dụng tại cơ sở. 11

1.7.1. Nhu cầu về nguyên liệu sản xuất: 11

1.7.2. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện. 12

1.7.3. Nhu cầu sử dụng nước. 13

1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian qua. 13

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ.. 15

2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường. 15

2.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 15

2.1.2. Chất thải rắn sản xuất: 15

2.2. Nguồn chất thải lỏng. 16

2.2.1. Nước thải sinh hoạt: 16

2.2.2.Nước thải sản xuất: 18

2.2.3.Nước mưa chảy tràn. 19

2.3.Nguồn chất thải khí 19

2.3.1.Nguồn thải khí thải và bụi 19

2.3.2.Đánh giá tác động của khí thải và bụi 20

2.3.3.Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng không khí 21

2.4. Nguồn chất thải nguy hại 23

2.4.1.Nguồn phát sinh, thải lượng và thành phần của chất thải rắn nguy hại 23

2.4.2.Tác động chất thải nguy hại 24

2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung. 24

2.5.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung. 24

2.5.2. Kết quả đo tiếng ồn. 25

2.6. Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế – xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải 26

2.6.1.Sự cố cháy nổ. 26

2.6.2.Tai nạn lao động. 26

2.6.3.Tác động đến an ninh trật tự. 26

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM… 27

3.1. Kế hoạch quản lý chất thải trong giai đoạn vận hành của cơ sở. 27

3.2. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động  31

3.3.Kế hoạch ứng phó sự cố trong giai đoạn hoạt động của cơ sở. 32

3.4.Kế hoạch quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động của cơ sở. 33

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.. 34

4.1.KẾT LUẬN.. 34

4.2.CAM KẾT.. 34

4.3.KIẾN NGHỊ. 35

PHỤ LỤC.. 36

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!