Tư Vấn Lập Dự Án Bệnh Viện Đa Khoa Cấp Tỉnh

CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN

I.1 Mô tả dự án
I.1.1 Mục tiêu của dự án
Mục tiêu chính của dự án là hƣớng tới việc giữ gìn, duy trì và bảo vệ sức khỏe cộng
đồng; không chỉ khám và chữa bệnh, dự án còn mong muốn góp phần tăng cường công tác
truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức cũng nhƣ trách nhiệm của ngƣời dân về việc tự
bảo vệ sức khỏe cho chính mình và ngƣời thân.

I.1.2. Các thành phần của dự án
“Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” có 3  thành phần
sau:
– Thành phần 1- Bệnh viện: Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam  sử dụng toàn bộ  trang
thiết bị, máy móc của Nhật, bác sỹ đứng đầu mỗi khoa đều là của Nhật. Bệnh viện chuyên
khám và tƣ vấn miễn phí cho tất cả các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS;
đồng thời xét nghiệm HIV miễn phí cho bệnh nhân.
– Thành phần 2- Tạp chí Sức khỏe: Đây là chuyên san của báo Gia đình & Xã hội,
phát hành mỗi tháng 2 số. Tạp chí đƣợc phát miễn phí tại các nhà thuốc, bệnh viện, các trung
tâm học tiếng Nhật; đồng thời cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tất cả các công ty kinh doanh
dƣợc, trang thiết bị y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, gia
đình.
– Thành phần 3- Website…: Cùng với Tạp chí Sức khỏe, Website này đƣợc xây dựng
nhƣ là một kênh truyền thông đại chúng mới, đăng tải tất cả các thông tin in trên tạp chí, các
dịch vụ và địa chỉ liên quan đến chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc, bao gồm chuyên mục bác
sỹ tƣ vấn online của bệnh viện. Bên cạnh đó, Website còn cung cấp dịch vụ quảng cáo cho
các công ty tƣơng tự Tạp chí Sức khỏe.
Tạp chí Sức khỏe và trang …sẽ là 2 kênh truyền thông đắc lực  hỗ trợ cho sự hình
thành, hoạt động và phát triển của bệnh viện.

I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án
Dự án “Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” trong từng giai đoạn từ đề xuất dự
án đến thực hiện và vận hành dự án đều do chủ đầu tƣ là công ty chịu trách nhiệm.

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!