Dự Án Đầu Tư Khu Chung Cư Cao Cấp

Mô tả sơ bộ www.lapduan.com.vn
Tên www.lapduan.com.vn      : Khu dân Én Vàng
Địa điểm xây dựng  : Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Đặc điểm về kinh tế  : Toàn bộ khu đất sẽ đƣợc quy hoạch thành khu dân cƣ mới,
đƣợc xây dựng hiện đại với hệ thống đƣờng nội bộ, cây xanh, công viên, khu vui chơi
thể thao. Khu dân cƣ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển về xã hội và kinh tế của khu
vực.

Đặc điểm về quy hoạch: Khu dân cƣ   Én Vàng  tại Linh Xuân Thủ Đức  đƣợc quy
hoạch trên khu đất có diện tích 12928.9m2

Hình thức đầu tƣ  : Đầu tư xây dựng mới
Hình thức quản lý  :
– …..được quyền chuyển nhƣợng cho các tổ chức, các đối tƣợng có nhu cầu về đất ở.
– Uỷ thác bán sản phẩm thông qua sàn giao dịch bất động sản tại địa phƣơng.
– Để thực hiện www.lapduan.com.vn có hiệu quả, đảm bảo theo hƣớng phát triển quy
hoạch chung của quận Thủ Đức và Tp.Hồ Chí Minh, …..đề nghị đƣợc trực tiếp là chủ đầu tƣ
theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của  Chính phủ về quản lý
www.lapduan.com.vn đầu tƣ xây dựng công trình, xác định nguồn vốn khác, vốn hỗn hợp có
vài trò là chủ đầu tƣ.

–  …..sẽ trực tiếp quản lý, điều hành và tự thực hiện www.lapduan.com.vn  theo các
quy định pháp luật.