Tư vấn lập Dự án đầu tư khu nghĩ dưỡng thể thao giải trí

TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam

Năm 2010, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nƣớc có những diễn biến phức
tạp, kinh tế Việt Nam đã đạt đƣợc những kết quả  tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên,
bên cạnh những điểm sáng thể hiện thành tựu đạt đƣợc nền kinh tế vẫn còn bộc lộ nhiều hạn
chế và thách thức. Việc đánh giá, nhìn nhận lại kinh tế Việt Nam năm 2010 để rút ra những
bài học, chỉ rõ những thách thức và giải pháp cho năm 2011 có ý nghĩa quan trọng đối với
các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam. Có thể tiếp cận và đánh giá một nền kinh tế từ
nhiều phƣơng diện. Trong bài viết này, bức tranh kinh tế Việt Nam đƣợc nhìn nhận từ góc
độ vĩ mô dựa trên diễn biến tình hình kinh tế trong năm và các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản.

Tăng trưởng kinh tế

Năm 2010, kinh tế của Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi nhanh chóng sau tác động
của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tốc độ tăng GDP theo các quý trong năm 2010 liên tục
cải thiện. Tốc độ tăng GDP quý I đạt 5,83%, quý II là 6,4%, quý III tăng lên 7,14% và dự
đoán quý IV sẽ đạt 7,41%. Uớc tính GDP cả năm 2010 có thể tăng 6,7%, cao hơn nhiệm vụ
kế hoạch (6,5%). Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn phục hồi chậm chạp và trong nƣớc gặp
phải nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối cao nhƣ trên
là một thành công. Với kết quả này tốc độ  tăng trƣởng GDP cả giai đoạn 2006-2010 đạt
bình quân 7%/năm và thu nhập  quốc dân bình quân đầu ngƣời năm   2010 ƣớc đạt 1.160
USD.

Các chỉ số  tăng trƣởng cho các ngành cũng thể hiện một xu hƣớng phục hồi rõ rệt.
Công nghiệp tiếp tục là đầu tàu của tăng trƣởng kinh tế Việt Nam. Giá trị  sản xuất công
nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2009 và năm 2010 ƣớc tăng 14%
so với năm 2009. So với khu vực công nghiệp thì khu vực dịch vụ cũng có sự phục hồi sau
khủng hoảng kinh tế thế giới những ở mức độ thấp hơn. Tốc độ tăng trƣởng trong 9 tháng
đầu năm là 7,24% và triển vọng tốc độ tăng trƣởng khu vực dịch vụ cả năm 2010 có thể đạt
7,5%. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, năm 2010 gặp nhiều khó khăn: đầu năm hạn hán
nghiêm trọng, giữa năm nắng nóng gay gắt, cuối năm mƣa lũ lớn kéo dài ở miền Trung và
Tây Nguyên. Những khó khăn này đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất vụ mùa, nuôi trồng
thuỷ sản và chăn nuôi. Tuy nhiên, do thực hiện nhiều chính sách và giải pháp hỗ trợ hộ nông
dân và các doanh nghiệp về vốn, vật tƣ, tiêu thụ kịp thời, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp
và thuỷ sản 9 tháng đầu năm đã tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2009, và ƣớc cả năm 2010
tăng khoảng 2,8%.

Đầu tư phát triển

Kinh tế  phục hồi là một nguyên nhân quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tƣ phát
triển. Nguồn vốn đầu tƣ toàn xã hội năm 2010 đã đạt đƣợc những kết quả tích cực. Ƣớc tính
tổng đầu tƣ toàn xã hội năm 2010 đạt 800 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2009 và
bằng 41% GDP. Trong đó, nguồn vốn đầu tƣ của tƣ nhân và của dân cƣ dẫn đầu bằng 31,2%
vốn đầu tƣ toàn xã hội, nguồn vốn đầu tƣ nhà nƣớc (gồm đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc,
nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn tín dụng đầu tƣ theo kế hoạch nhà nƣớc và nguồn đầu tƣ
của các doanh nghiệp nhà nƣớc) bằng 22,5%, tăng 4,7% so với năm 2009. Những kết quả
này cho thấy các nguồn lực trong nƣớc đƣợc huy động tích cực hơn. Về vốn đầu tƣ trực tiếp
nƣớc ngoài (FDI), tính đến hết tháng 11, cả nƣớc thu hút đƣợc 833 dự án mới với tổng số

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!