Dự án chăm sóc trẻ mồ côi và Khuyết tật

CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN

I.1. Cơ quan chịu trách nhiệm dự án và Đơn vị tài trợ
I.1.1. Cơ quan chủ quản
Tên cơ quan :Ủy Ban Nhân Dân Huyện …….
Địa chỉ :
Điện thoại :
Fax :
E-Mail :
Internet :
Số tài khoản :
Ngân hàng :

Ngƣời đại diện đơn vị
Đại diện dự án : Phòng Lao Động Thƣơng Binh và Xã Hội huyện ……
Điện thoại :
Mobile :
Email :

Cán bộ điều phối dự án
Điện thoại :
Mobile :
Email :

Các đơn vị đối tác
+ Phòng Lao Động Thƣơng Binh và Xã Hội các huyện, tỉnh lân cận
+ Các tổ chức cơ sở: Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, các tổ chức tôn giáo, các
trƣờng đại học, các hiệp hội ngành nghể, các doanh nghiệp, các đơn vị báo chí.

I.1.2. Đơn vị tài trợ
Tên nhà tài trợ: Hội Giúp Đỡ Thanh Niên Và Nhân Dân Đức DJB.
Tên nƣớc ngoài: Deutsche Jugend – und Bürgerhilfe e.V. (DJB)
Địa chỉ: Storkower Str. 158, 10407 Berlin
Điện thoại: +49 30 5515 2178
Email: dib-verein@t-online.de
Website:http://www.dibev.de

DOWNLOAD FILE