Dự án trường trung học cơ sở

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ
Chủ đầu tƣ    : Công ty …………
Mã số doanh nghiệp    :
Ngày đăng ký lần đầu : 24/9/2001
Ngày thay đổi lần 7  :
Nơi cấp     : Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tp.Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật  :      Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
Địa chỉ trụ sở    : …………, Tp.Hồ Chí Minh
Ngành nghề KD   : Giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, tiểu học
(không hoạt động tại trụ sở)
Vốn điều lệ    : 46,500,000,0000 VND

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
Tên dự án      : Trƣờng TH –THCS -THPT Phan Chu Trinh
Địa điểm xây dựng  : …………, Tp.HCM
Diện tích trƣờng học  : 1,878 m2

Mục tiêu đầu tƣ  : Đáp ứng nhu cầu  ngày càng cao về chất lƣợng đào tạo
phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội.
Hình thức đầu tƣ  : Đầu tƣ xây dựng mới
Hình thức quản lý   : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý
dự án do chủ đầu tƣ thành lập.
Tổng mức đầu tƣ  : 21,294,243,000 đồng
– Vốn chủ đầu tƣ  : chiếm 50% tổng đầu tƣ
– Vốn vay     : chiếm 50% tổng đầu tƣ
Vòng đời dự án  : 15 năm bắt đầu từ năm 2014.

Link download