Dự Án Mở Rộng Quy Mô Trường Đại Học

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ

Chủ đầu tƣ : Trƣờng Đại học ABC

Email :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Đại diện pháp luật :

Chức danh :

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

Tên dự án : Mở rộng quy mô trƣờng Đại học ABC

Địa điểm đầu tƣ : Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích trƣờng học :

Tiêu chuẩn áp dụng : Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Loại công trình : Công trình dân dụng

Lý do mở rộng : Thực hiện chiến lƣợc dài hạn, xây dựng trƣờng theo

chuẩn mực quốc tế.

Mục tiêu chung : Tăng cƣờng cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực đào

tạo của Trƣờng Đại học ABC, hƣớng tới mục tiêu trở thành trƣờng đại học ngoài công

lập hàng đầu Việt Nam, ngang tầm khu vực và quốc tế; góp phần nâng cao dân trí,

phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân tài đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh

tế quốc dân.

Mục tiêu cụ thể :

– Tạo cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm gia tăng nguồn nhân lực đa

ngành chất lƣợng cao;

– Tạo cho sinh viên môi trƣờng học tập và nghiên cứu tiện nghi, hiện đại nhằm

không ngừng nâng cao chất lƣợng với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến

thân, lập nghiệp và sáng tạo trong nền kinh tế thị trƣờng;

– Mang lại cho cán bộ, giảng viên trong nhà trƣờng môi trƣờng làm việc thuận lợi

để phát huy, cống hiến năng lực, trí tuệ cho sự nghiệp đào tạo và phát triển của Nhà

trƣờng;

– Phấn đấu trở thành trƣờng ngoài công lập hàng đầu Việt Nam đào tạo nguồn

nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lƣợng cao;

– Có khả năng hợp tác, đào tạo quốc tế rộng rãi, đa dạng, chủ động hội nhập và có

tính cạnh tranh cao trên phạm vi khu vực cũng nhƣ trên thế giới;

Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ mở rộng

Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án

Tổng mức đầu tƣ : 631,395,371 đồng (Sáu trăm ba mươi mốt tỷ ba trăm chín

mươi lăm triệu ba trăm bảy mốt ngàn đồng) đã bao gồm lãi vay.

Nguồn vốn đầu tư:

– Vốn vay: 336,137,910,000 đồng chiếm 56%

– Vốn chủ sở hữu: 269,004,272,000 đồng chiếm 44%.

(chƣa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng)

 

FILE DOWNLOAD