Dự Án Trường Mầm Mon – Trường Tiểu HỌc Quốc Tế

CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN

I.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
Tên dự án : Trƣờng học mầm non – tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế
Địa điểm xây dựng : ……….. Tp.HCM
Quy mô xây dựng : 11 tầng và 1 tầng hầm
Phân chia khối lớp : 10 lớp mầm non và 15 lớp tiểu học
Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới
Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tƣ thành lập.
Diện tích đất : 985.78m2

Tổng đầu tƣ : 124,955,895,000 đồng (VNĐ)
Vòng đời dự án : 20 năm bắt đầu từ năm 2014

I.2. Mục tiêu đầu tƣ
– Xây dựng trƣờng mầm non và tiểu học theo tiêu chuẩn Singapore dành cho các con
em của các viên chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty nƣớc ngoài và tầng lớp khá giả
tại Tp. Hồ Chí Minh;
– Nâng cao chất lƣợng giáo dục;
– Tạo thời gian làm việc cho các gia đình;
– Mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tƣ.

I.3. Các thành phần của dự án
Dự án đầu tƣ “Trƣờng học mầm non – tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế” có 2 thành
phần sau:
– Thành phần 1- Hệ mầm non: Gồm 10 lớp mầm non mỗi lớp 24 học sinh.
Trƣờng mong muốn giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ,
hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.
– Thành phần 2- Hệ tiểu học: Gồm 15 lớp tiểu học mỗi lớp 24 học sinh.
Trƣờng sẽ luôn chăm lo tới từng học sinh, giúp tuổi thơ các em phát triển tự nhiên,
toàn diện, phát hiện và phát huy mọi khả năng riêng biệt của mỗi trò. Đồng thời rèn luyện
đạo đức sao cho khi các em tốt nghiệp tiểu học phải là những thiếu niên có nền tảng kiến
thức vững chắc, trình độ Anh ngữ vƣợt trội, hình thành các kỹ năng sống cơ bản (suy
nghĩ độc lập, làm việc theo nhóm…).

DOWNLOAD FILE