Dự Án Trưởng Tiểu Học Quốc Tế Pháp-Việt

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯVÀ DỰ ÁN

1.1. Chủ đầu tư
1. Tên Công ty: Công ty TNHH Giáo dục Pháp- Việt
2. Đai diên pháp luật :
– Họ tên:
– Giới tính:
– Năm sinh:
– Quôc tich: Pháp
– Sô hô chiêu:
– Chƣc vu: Giám đốc
– Đia chi thƣơng tru:
– Chỗ ở hiện tại:
3. Trụ sở chính:
4. Điên thoai:
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học (không hoạt
động tại trụ sở), tƣ vấn giáo dục.
6. Giây phep thanh lâp Công ty :
Đăng ky tai Sở Kế hoạch Đầu tƣ Tp .HCM
Vôn đăng ky: 1.500.000.000 đ (Một tỷ năm trăm triệu đồng)
7. Mã số thuế:

1.2. Trƣờng xin thành lập
1. Tên goi cua trƣờng
– Tên tiêng Viêt : TIỂU HỌC QUỐC TẾ PHÁP –VIỆT
– Tên giao dich: ÉCOLE INTERNATIONALE FRANCO- VIET
2. Địa điểm đặt trƣờng: quận Bình Tân, Tp.HCM
3. Điện thoại:
4. Diện tích mặt bằng: 446m2
. Diện tích sử dụng: 815.95m2
5. Loại hình trƣờng: Trƣờng tiểu học tƣ thục.
6. Hình thức đầu tƣ của doanh nghiệp : 100% vôn nƣơc ngoai .
7. Thời hạn của dự án: kế hoạch đầu tƣ dài hạn trong 30 năm
8. Vôn đâu tƣ: 1.7 tỷ đồng

1.3. Mục đích thành lập trƣờng
Để đáp ứng nhu cầu học tập của các con em các gia đình ngƣời nƣớc ngoài và
Việt kiều Pháp trên địa bàn quận Bình Tân nói riêng và để điều tiết lƣợng học sinh đủ
tuổi đến trƣờng trong khu vực đồng thời để thỏa mãn nhu cầu học tập cho con cái của
các gia đình muốn chăm lo giáo dục theo một định hƣớng tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn bị
kế hoạch cho con cái đi du học và nâng cao kiến thức ngoại ngữ.
Song song đó, trƣờng sẽ chuẩn bị cho trẻ ngƣời nƣớc ngoài và Việt Kiều làm
quen với môi trƣờng quốc tế, tiếp cận với ngôn ngữ nƣớc ngoài một cách tự nhiên để
kích thích khả năng tƣ duy, trí nhớ và lý trí của trẻ.

DOWNLOAD HERE