Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Lọc Nước Tinh Khiết

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

2.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ
– Tên công ty : Công ty TNHH TM Dịch vụ Sản xuất Thiện nguyện Bối Diệp
– Mã số thuế : 0312828328
– Giám đốc : Nguyễn Đức Lão (Thích Ngộ Chánh)
– Địa chỉ : 01 Hoa Sứ, phƣờng 7, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
– Điện thoại : 08 35178797
– Email : info@boidiep.vn

2.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
– Tên dự án : Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp
– Địa điểm : Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
– Diện tích đất : 250 m2

– Mục tiêu đầu tƣ : Tạo ra một nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết với công suất
5m3
/giờ mang tính chất thiện nguyện.
– Mục đích đầu tƣ : Phục vụ nhu cầu sử dụng nƣớc uống sạch cho các bệnh nhân-
ngƣời thân trong các bệnh viện, công nhân trong nhà máy- khu công nghiệp.
– Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới
– Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án
do chủ đầu tƣ thành lập.
– Tổng mức đầu tƣ : 9,122,650,000 đồng (Chín tỷ, một trăm hai mƣơi hai triệu, sáu
trăm năm mƣơi ngàn đồng)
– Tiến độ thực hiện : Dự án đƣợc tiến hành thực hiện vào quý III/2014 và quý IV/2014
bao gồm các công việc nhƣ: hoàn thành các thủ tục giấy tờ pháp lý và xây dựng, lắp đặt
máy móc thiết bị.

DOWNLOAD