Dự án đầu tư mới và khai thác tàu chở hàng phục vụ dịch vụ logistics tuyến nội địa – Logistics

CHƯƠNG I:TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ
Chủ đầu tƣ : Công ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Hải Châu
Mã số thuế : 0301803089
Đăng ký lần đầu : 01/9/1999
Thay đổi lần 16 : 13/12/2013
Nơi cấp : Sở Kế hoạch Đầu tƣ Tp.Hồ Chí Minh
Ngƣời đại diện : Bùi Thị Bích Thủy Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở : 64, Lê Quốc Hƣng, phƣờng 12, quận 4, Tp.HCM
Vốn điều lệ : 9.000.000.000 đồng
Ngành nghề KD :
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
Chi tiết: Đại lý vận tải thủy, bộ. Dịch vụ giao nhận và kiểm đếm hàng hóa xuất nhập
khẩu. Môi giới sửa chữa phƣơng tiện vận tải hàng hải. Thuê hộ các phƣơng tiện vận tải hàng
hải. Cung ứng vật liệu chèn lót hầm hàng. Dịch vụ và vận tải hàng hóa đƣờng biển.
+ Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa.

1.2. Căn cứ pháp lý
Báo cáo đầu tƣ dự án dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý sau :
Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;
Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN
Việt Nam;