Dự Án Nhà máy sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ

1.1. Thông tin chung
– Tên công ty : Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Thiết Bị Điện Năng
Lƣợng
– Mã số doanh nghiệp : 0311850916
– Ngày đăng ký lần đầu : 26/6/2012
– Đăng ký thay đổi lần 3 : 7/5/2014
– Đại diện pháp luật : Nguyễn Minh Trang Chức vụ : Giám đốc
– Địa chỉ trụ sở : Thửa đất số 1294, tờ bản đồ số 16, đƣờng ĐH – 402, khu phố
Khánh Long, phƣờng Tân Phƣớc Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng.
– Vốn điều lệ : 36.000.000.000 đồng (Ba mƣơi sáu tỷ đồng)
– Ngành nghề KD :
+ Sản xuất tăng phô điện tử, bóng đèn chiếu sáng các loại, pin mặt trời, ắc quy, máy phát
điện
+ Bán buôn thiết bị điện gia dụng nhƣ tăng phô, bóng đèn các loại, máy phát điện, ắc quy,
pin mặt trời.

1.2. Năng lực của chủ đầu tƣ
Tiền thân của Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Thiết Bị Điện Năng Lƣợng là
Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Thiết Bị Điện Kim Sang.

Công ty Kim Sang đƣợc thành lập năm 2002 có trụ sở tại khu phố Phước Hải, thị trấn
Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, sản phẩm chính là ballast điện tử, ballast điện
từ, ballast cao áp và biến áp, … Các sản phẩm đƣợc sản xuất theo tiêu chuẩn BSEN 60920 –
BSEN 60921, IEC 920 – IEC 921. Sản lƣợng đạt 6 triệu sản phẩm/năm. Công ty đã và đang
sử dụng mô hình quản lý “phần mềm EPR tiên tiến” và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO
9001-2008. Đầu năm 2010, do thấy đƣợc nhu cầu và xu hƣớng phát triển tất yếu của nguồn
năng lƣợng sạch, nhất là năng lƣợng tái tạo, công ty Kim Sang đã hình thành phòng nghiên
cứu và phát triển sản phẩm: Chuyên nghiên cứu về nguồn năng lƣợng mặt trời ứng dụng cho
sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt,…Với đội ngũ kỹ sƣ đông đảo và giàu kinh nghiệm, sau
hơn 1 năm nghiên cứu và thí nghiệm – tháng 8/2011, sản phẩm máy phát điện (Inverter) năng
lƣợng mặt trời mang thƣơng hiệu đã chính thức hoàn thành. Trong thời gian này công ty tiếp
tục nghiên cứu và đa dạng hóa công suất để đáp ứng phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của
ngƣời tiêu dùng. Với những nổ lực không ngừng trong nhiều năm qua Kim Sang đã đƣợc
UBND tỉnh Bình Dƣơng, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh trao tặng nhiều bằng khen, cúp vàng chất
lƣợng, kỷ niệm chƣơng … Cùng nhiều giấy khen các cấp:
– Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương
– Bằng khen của Sở Công thương TP.HCM
– Kỷ niệm chương của UBND tỉnh Bình Dương

FILE DOWNLOAD