Tư vấn lập Dự Án XD Trung Tâm Giải Trí Bến Tre

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

II.1. Tổng Quan Nền Kinh Tế Việt Nam

II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam:

Năm 2009, trƣớc tình hình khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, Việt

Nam đã chuyển sang mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế và giữ ổn định kinh tế vĩ

mô. Kinh tế Việt Nam năm 2009 bên cạnh những điểm sáng thể hiện thành tựu đạt

đƣợc vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và thách thức. Việc đánh giá, nhìn nhận lại kinh

tế Việt Nam năm 2009 để rút ra những bài học, chỉ rõ những thách thức và giải

pháp cho năm 2010 có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách ở

Việt Nam.

Tăng trưởng kinh tế: Cần khẳng định rằng dƣới tác động mạnh của khủng hoảng

kinh tế toàn cầu, quá trình suy giảm kinh tế của Việt Nam đã không kéo dài và sự

phục hồi tốc độ tăng trƣởng đến nhanh.Tốc độ tăng trƣởng kinh tế tăng trong quý

I/2009 sau đó liên tục cải thiên tốc độ ở các quý sau. Tốc độ tăng GDP quý II đạt

4,5%, quý III đạt 5,8% và dự đoán quý IV sẽ đạt 6,8%.

Các chỉ số tăng trƣởng cho các ngành cũng thể hiện một xu hƣớng phục hồi rõ rệt.

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I đạt 3,2%, quý II tăng lên 7,6% và quý III là

8,5%. So với khu vực công nghiệp, thì khu vực dịch vụ chịu tác động ảnh hƣởng

của suy thoái kinh tế thế giới ở mức độ thấp hơn. Nhìn chung, khu vực dịch vụ vẫn

duy trì tăng trƣởng khá cao, tốc độ tăng trƣởng trong quý I là 5,1%, trong quý II,

5,7% và 6,8% trong quý III. Căn cứ kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và triển

vọng các tháng tiếp theo, tốc độ tăng trƣởng giá trị khu vực dịch vụ ƣớc thực hiện

cả năm 2009 có thể đạt 6,5%. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, do sản lƣợng lƣơng

thực năm 2008 đã đạt mức kỷ lục so với trƣớc, nên ngành nông nghiệp tăng không

nhiều trong năm 2009. Uớc thực hiện giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thủy sản

tăng khoảng 1,9%.

Nhƣ vậy xu hƣớng phục hồi tăng trƣởng là khá vững chắc và đạt đƣợc ngay từ

trƣớc khi các gói kích cầu đƣợc triển khai trên thực tế.

Đầu tư phát triển: Trong bối cảnh suy giảm kinh tế, những khó khăn trong sản xuất

kinh doanh và hiệu quả đầu tƣ kinh doanh giảm sút đã ảnh hƣởng trực tiếp đến các

hoạt động đầu tƣ phát triển. Trƣớc tình hình đó, Chính phủ đã thực hiện các giải

pháp kích cầu đầu tƣ, tăng cƣờng huy động các nguồn vốn, bao gồm việc ứng trƣớc

kế hoạch đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc của các năm sau, bổ sung thêm nguồn vốn trái

phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tƣ, tín dụng xuất khẩu, tín dụng đào tạo lại cho

ngƣời lao động bị mất việc làm… Với những nỗ lực đó, nguồn vốn đầu tƣ toàn xã

hội năm 2009 đã đạt đƣợc những kết quả tích cực. Ƣớc tính tổng đầu tƣ toàn xã hội

năm 2009 đạt 708,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42,2% GDP, tăng 16% so với năm 2008 .

Trong đó, nguồn vốn đầu tƣ nhà nƣớc là 321 nghìn tỷ đồng, tăng 43,3% so với năm

2008; nguồn vốn đầu tƣ của tƣ nhân và của dân cƣ là 220,5 nghìn tỷ, tăng 22,5%.

Những kết quả này cho thấy các nguồn lực trong nƣớc đƣợc huy động tích cực hơn.

Tuy nhiên, trong khi các nguồn vốn đầu tƣ trong nƣớc có sự gia tăng thì nguồn vốn

FDI năm 2009 lại giảm mạnh. Tổng số vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm ƣớc đạt

20 tỷ USD (so với 64 tỷ USD năm 2008), vốn thực hiện ƣớc đạt khoảng 8 tỷ USD

(so với 11,5 tỷ USD năm 2008). Tổng vốn ODA ký kết cả năm ƣớc đạt 5,456 tỷ

USD, giải ngân đạt khoảng 3 tỷ USD.

Chỉ số ICOR năm 2009 đã tăng tới mức quá cao, trên 8 so với 6,6 của năm 2008.

Bên cạnh đó còn xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải ngân nguồn vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, lãng phí, thất thoát vốn đầu

FILE DOWNLOAD

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!