Tư Vấn Lập Dự Án Đầu Tư Nâng Cấp Sản Xuất và Bảo Quản Máy Biến Thế

1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam

Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do lạm phát cao, các ngành,
các cấp, các địa phƣơng, doanh nghiệp và Tập đoàn kinh tế tiếp ṭc thực hiện nghiêm và đồng
bộ Nghị  quyết 11 của Chính phủ,  đồng thời tăng cƣờng nâng cao tính  chủ  động, sáng tạo
nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trƣởng hợp lý và từng bƣớc bảo đảm an sinh xã
hội.

Kết quả đạt đƣợc của các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội chủ yếu tháng 09 và chín tháng
năm 2011 c̣ thể nhƣ sau:
Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) chín tháng năm 2011 ƣớc tính tăng 5,76% so với
cùng kỳ năm 2010. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%, đóng góp
0,39 điểm phần trăm vào mức tăng trƣởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
6,62%, đóng góp 2.76 điểm phần trăm,  khu vực dịch ṿ  tăng 6,24%, đóng góp 2,61 điểm
phần trăm.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chín tháng năm 2011 theo giá so sánh
1994 ƣớc tính tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trƣớc, bao gồm: Nông nghiệp tăng 3,7%; lâm
nghiệp tăng 4%; thuỷ sản tăng 5,2%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9/2011 tăng 2,1% so với tháng trƣớc và tăng 12%
so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số sản xuất công nghiệp chín tháng năm nay tăng 7,8% so với
cùng kỳ năm trƣớc, bao gồm: Công nghiệp khai thác mỏ  tăng 0,8%; công nghiệp chế biến
tăng 10,7%; sản xuất, phân phối điện, ga, nƣớc tăng 9,6%.

Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch ṿ tiêu dùng chín tháng năm 2011 ƣớc
tính tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trƣớc, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 3,9%. Trong tổng
mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch ṿ  tiêu dùng chín tháng, kinh doanh thƣơng nghiệp
chiếm 79,1% và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2010; khách sạn, nhà hàng chiếm 10,9% và
tăng 21,9%; dịch ṿ chiếm 9,0% và tăng 22,2%; du lịch chiếm 1% và tăng 16,6%.

Vốn đầu tƣ toàn xã hội thực hiện chín tháng năm nay theo giá thực tế ƣớc tính đạt
679,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trƣớc[1] và bằng 39,8% GDP, bao gồm
vốn khu vực Nhà nƣớc 243,9 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%; khu vực ngoài Nhà nƣớc 264,1 nghìn
tỷ đồng, tăng 19%; khu vực có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 171,9 nghìn tỷ đồng, tăng
11,6%.

Tổng thu ngân sách Nhà nƣớc từ đầu năm đến 15/9/2011 ƣớc tính đạt 467,1 nghìn tỷ
đồng, bằng 78,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa 284,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5%; thu từ
dầu thô 71,5 nghìn tỷ đồng, bằng 103,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu
107,3 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nƣớc
bằng 68,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (không kể dầu thô)
bằng 67,7%; thu thuế công, thƣơng nghiệp và dịch ṿ ngoài nhà nƣớc bằng 74,8%; thuế thu
nhập cá nhân bằng 91,7%; thu phí xăng dầu bằng 64,6%; thu phí, lệ phí bằng 63%.

Tổng chi ngân sách Nhà nƣớc từ  đầu năm đến 15 tháng 9 năm 2011 ƣớc tính đạt
511,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tƣ phát triển 108,2 nghìn tỷ
đồng, bằng 71,2% (riêng chi đầu tƣ xây dựng cơ bản 101,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,9%); chi
phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nƣớc, Đảng, đoàn thể
334,7 nghìn tỷ đồng, bằng 71,3%; chi trả nợ và viện trợ 68,7 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9%.

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!