Tư Vấn Lập Dự Án Đầu Tư Nhà Máy Tái Chế Lốp Xe

CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ CAO SU PHẾ LIỆU

II.1. Tình hình vỏ xe phế liệu  

Mỗi năm trung bình mỗi quốc gia thải ra hàng triệu vỏ xe các loại, nhƣ vậy trên toàn
thế giới mỗi năm nhận khoảng 1 tỷ vỏ xe các loại. Tại Việt Nam với số  lƣợng xe gắn máy
ƣớc khoảng 25 triệu chiếc, mỗi chiếc sử dụng khoảng 2 kg cao su, mỗi ruột xe gắn máy sử
dụng 0.75kg. Nhƣ vậy, nếu tính thêm ô tô và xe tải, các sản phẩm cao su khác, ở nƣớc ta mỗi
năm sẽ thải ra môi trƣờng khoảng 400,000 tấn phế liệu. Số lƣợng 400,000 tấn cao su đƣợc tái
sử dụng quả  là không nhỏ  (hơn 30,000 tấn/tháng)…Đây thực sự  là thách thức lớn cho môi
trƣờng sống của con ngƣời. Hầu hết chất thải từ cao su rất khó phân hủy, phải mất khoảng
vài chục năm nó mới có khả năng phân hủy vào trong đất. Có thực tế  rằng đi đâu ta cũng
thấy những núi rác cao su.

Rác thải từ mọi thành phần, chất thải từ công nghiệp, nông nghiệp, sinh họat… dù có
bao nhiêu bãi rác đi nữa thì đến lúc nào đó cũng không thể chứa nổi. Song song đó là sự ô
nhiễm môi trƣờng sống, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của con ngƣời. Với sự  quá   tải về
lƣợng rác nhƣ hiện nay, thì các loại rác khó phân hủy cần phải tìm một hƣớng giải quyết mới
để hạn chế mức thấp nhất thải ra môi trƣờng.

Hằng năm, lƣợng vỏ xe phế thải tăng lên đáng kể vì tiêu chuẩn cho sự đi lại của con
ngƣời vẫn là các loại xe. Cuộc sống càng hiện đại thì nhu cầu cho sự di chuyển ngày càng
tăng thì vỏ xe bị vứt đi ngày càng nhiều.

II.2. Lý do phải tái sinh vỏ xe

Với tình hình vỏ xe phế thải nhƣ hiện nay không cho phép chúng ta cứ mặc sức thải ra
môi trƣờng và chờ đợi vài chục năm mới phân hủy. Do đó, ngành công nghệ tái sử dụng ra
đời từ rất sớm.

Vỏ xe phế liệu đƣợc tái sử dụng trƣớc những năm 1960, khi giá dầu mỏ còn rẻ và sự
nghiền tách thép còn gặp nhiều khó khăn, những lợi nhuận kinh tế ngắn hạn đƣợc tập trung
vào sự tận dụng những vỏ xe phế liệu. Ngƣời ta sử dụng những vỏ xe làm nhiên liệu đốt.
Nhƣng thực tiễn đã có những hậu quả  trái ngƣợc đối với sức khỏe của con ngƣời và
môi trƣờng, gia tăng sự ô nhiễm và cạn kiệt nguồn năng lƣợng, giống nhƣ dầu mỏ và thép.
Tái sử dụng lại vỏ xe chỉ là một phần của những cố gắng của chính phủ, nền công nghiệp và
những cá nhân để làm giảm bớt những vấn đề về cao su phế thải.

Những hậu quả này đã đƣợc dự báo trƣớc bởi các nhà môi trƣờng học, nhƣng những
nhà kinh tế cũng cố gắng để  tái sử dụng lại và phục hồi nguồn năng lƣợng – bằng cách sử
dụng vỏ xe nhƣ là nguồn nhiên liệu – nhƣ những thành phần có lợi của chƣơng trình quản lý
vỏ xe phế liệu.

Việc sử dụng cao su vỏ xe phế liệu để làm một số sản phẩm sẽ có giá thành rẻ hơn cao
su mới. Ví dụ nhƣ dùng vỏ xe phế liệu làm những sản phẩm nhƣ nhựa rải đƣờng và lớp lót
cho những bề mặt sân vƣờn có thể tăng tính an toàn trong khi sử dụng và giá thành rẻ hơn so
với vật liệu truyền thống.

Tái sử dụng vỏ xe phế liệu và những phƣơng pháp khác nhằm tận dụng các nguồn cao
su cũng gia tăng đáng kể trong quá khứ.

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!