Tư Vấn Lập Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Xưởng SX Gạch

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
 
II.1. Mục tiêu của www.lapduan.com.vn
Www.lapduan.com.vn đầu tƣ xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc
được tiến hành nhằm đạt đƣợc những mục tiêu sau:
Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel Xuân Lộc với công suất 50 triệu viên
gạch/năm.

Sử dụng sản phẩm gạch tuynel để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu xây dựng trên
thị  trƣờng. Đáp ứng nhu cầu gạch nung cho xây dựng tại địa phƣơng, các khu công nghiệp
trong tỉnh, các tỉnh lân cận cũng nhƣ các tỉnh Nam bộ nói chung.

Tạo dựng, nâng cao cơ sở  hạ  tầng, góp phần phát triển kinh tế  xã hội tại khu vực
www.lapduan.com.vn và các khu vực xung quanh.

Tăng hiệu quả huy động các nguồn vốn và vật tƣ của công ty vào việc sản xuất, tạo ra
nhiều của cải vật chất, tạo thêm nhiều lao động cho xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh
tế tại khu vực.

Tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho ngƣời lao động và thu nhập chính đáng cho các
nhà đầu tư.

Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Nhằm đáp ứng chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng phát triển kinh tế của công ty và phù hợp
với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh. Góp phần đa ngành sản xuất vật liệu xây
dựng địa phƣơng huyện Xuân Lộc  thành một trong những ngành sản xuất chính và đa sản
xuất công nghiệp về nông thôn.

II.2. Sự cần thiết phải đầu tư

Theo số liệu của Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, năm 2010 ngành xây dựng cả nƣớc
sử dụng trên 25 tỷ viên gạch quy chuẩn (tổng sản lƣợng năm 2010 nƣớc ta sản xuất khoảng
23  tỷ viên). Ƣớc tính nhu cầu cả nƣớc năm 2015 là 32 tỷ viên và năm 2020 cần tới 42 tỷ
viên. Riêng với tỉnh Đồng Nai, sản lƣợng sản xuất gạch chỉ đáp ứng đƣợc 1/3/ nhu cầu. Vì
vậy với năng lực sản xuất trong nƣớc nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng hiện tại không
đáp ứng đủ nhu cầu.

Hiện nay cả nƣớc có khoảng 24.000 cơ sở sản xuất gạch thủ công, sản lƣợng gạch thủ
công chiếm trên 50% tổng sản lƣợng cả nƣớc. Lò gạch thủ công gây tác hại nghiêm trọng
đến môi trƣờng, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của cộng đồng dân cƣ. Theo Quyết định
115/2001/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu
xây dựng Việt Nam đến năm 2010, sẽ xóa bỏ tất cả các lò gạch thủ công vào năm 2010. Nhu
cầu tăng trong tƣơng lai nhƣng năng lực sản xuất sẽ thu hẹp khi thực hiện quy định của nhà
nƣớc sẽ tạo ra sự thiếu hụt nhu cầu vật liệu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
của địa phƣơng. Với định hƣớng công nghiệp hóa, kích cầu tiêu dùng và đầu tƣ, phát triển
mạnh về cơ sở hạ  tầng, công nghiệp và nhà ở  tăng trƣởng bình quân 35%/năm từ nay đến
2030, sản xuất gạch rất cần thiết để phát triển nhƣng phải đảm bảo môi trƣờng. Bên cạnh đó,
tại Đồng Nai và các khu vực phụ cận, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tƣ mạnh
các khu công nghiệp, đô thị mới nên nhu cầu gạch xây dựng còn lớn. Đây là điều kiện thuận
lợi để đầu tƣ xây dựng dây chuyền sản xuất gạch công nghệ cao trên địa bàn. Vì vậy việc sửdụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trƣờng đang trở thành xu hƣớng của ngành công nghiệp Vật liệu xây dựng.
Tóm lại, để đáp ứng nhu cầu xây dựng trong giai đoạn hiện nay và những năm sắp tới
Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái triển khai Www.lapduan.com.vn đầu tƣ xây dựng Nhà
máy sản xuất gạch tuynel với công suất 50 triệu viên/năm là hƣớng đi đúng đắn và kịp thời
trong giai đoạn hiện nay.

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!