Tư Vấn Lập Dự Án Đầu Tư XD Nhà Máy SX Nước Tinh Khiết

BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN

II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án
II.1.1. Vai trò quan trọng của nƣớc uống

Ăn và uống là hai vấn đề chính tạo nên một chế độ dinh dƣỡng. Tuy nhiên, con ngƣời có
thể nhịn ăn đƣợc vài ngày, nhưng không thể nhịn uống nƣớc. Do đó, nƣớc có vai trò đặc biệt quan
trọng với cơ thể con ngƣời cũng nhƣ sự sống nói chung.

Nƣớc chiếm khoảng 70% trọng lƣợng cơ thể, 65-75% trọng lƣợng cơ, 50% trọng lƣợng
mỡ, 50% trọng lƣợng xƣơng. Nƣớc tồn tại ở hai dạng: nƣớc trong tế bào và nƣớc ngoài tế bào.
Nƣớc ngoài tế bào có trong huyết tƣơng máu, dịch limpho, nƣớc bọt… Huyết tƣơng chiếm khoảng
20% lƣợng dịch ngoài tế bào của cơ thể (3-4 lít). Nƣớc là chất quan trọng để các phản ứng hóa học
và sự trao đổi chất diễn ra không ngừng trong cơ thể. Nƣớc là một dung môi, nhờ đó tất cả các
chất dinh dƣỡng đƣợc đƣa vào cơ thể, sau đó đƣợc chuyển vào máu dƣới dạng dung dịch nƣớc.

Uống không đủ nƣớc ảnh hƣởng đến chức năng của tế bào cũng nhƣ chức năng các hệ
thống trong cơ thể. Uống không đủ nƣớc sẽ làm suy giảm chức năng thận, thận không đảm đƣơng
đƣợc nhiệm vụ của mình, kết quả là trong cơ thể tích lũy nhiều chất độc hại. Những ngƣời thƣờng
xuyên uống không đủ nƣớc da thƣờng khô, tóc dễ gãy, xuất hiện cảm giác mệt mỏi, đau đầu, có
thể xuất hiện táo bón, hình thành sỏi ở thận và túi mật. Vì vậy, trong điều kiện bình thƣờng, một
ngày cơ thể cần khoảng 40ml nƣớc/kg cân nặng, trung bình 2-2.5 lít nƣớc/ngày.
Kết luận: Tóm lại, nƣớc rất cần cho cơ thể, duy trì cho cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng và
là yếu tố quan trọng bảo đảm sức khỏe của mỗi ngƣời. Đây chính là yếu tố thể hiện sự cần thiết
phải đầu tƣ của dự án “Nhà máy sản xuất nước tinh khiết”.

II.1.2. Phân tích môi trƣờng vĩ mô

Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chƣa có dấu hiệu hồi phục, nền kinh tế Việt Nam vẫn
chịu ảnh hƣởng lớn từ tình hình chung. Đặc biệt, đáng lo ngại nhất là tình trạng nợ xấu và lƣợng
hàng hóa đóng băng ngày càng lớn.

Tuy nhiên, theo Viện trƣởng Kinh tế Việt Nam, tình hình kinh tế nƣớc ta trong thời gian tới
sẽ đƣợc cải thiện nhờ những chính sách kịp thời của Chính phủ. Tuy nhiên xét trong tổng thể, nền
kinh tế chƣa thể thoát khỏi những hệ lụy từ tình trạng lãng phí đầu tƣ công, đầu tƣ dàn trải… Tình
hình có thể dịu đi nhƣng về lâu dài sẽ tiếp diễn những bất ổn thƣờng trực, đòi hỏi chính phủ phải
có những bƣớc đi cẩn trọng.

Bên cạnh đó, theo nhận định của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tăng trƣởng kinh tế
Việt Nam năm 2012 đƣợc điều chỉnh xuống 5.1%. ADB tính toán, kinh tế Việt Nam quý 3/2012
tăng trƣởng khoảng 5.4%, cải thiện so với quý 2. Lạm phát ở thời điểm cuối năm 2012 đƣợc dự
báo ở mức khoảng 7%, còn lạm phát trung bình của cả năm 2012 ở mức 9.1%.

Đối với năm 2013, ADB dự báo tăng trƣởng kinh tế Việt Nam ở mức khoảng 5.7%, lạm
phát trung bình 9.4%, cao hơn so với năm 2012 bởi giá lƣơng thực toàn cầu tăng cao, lƣợng cầu
trong nƣớc tăng và chính sách tài khóa có thể đƣợc nới lỏng. Tóm lại, tăng trƣởng kinh tế Việt
Nam năm 2013 sẽ cao hơn so với năm 2012. Lạm phát của năm 2013 cũng đƣợc dự báo sẽ cao
hơn nhƣng không vƣợt mức 1 con số.

Kết luận: Mặc dù hiện tại nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn nhƣng nguồn nƣớc
nói chung và nƣớc uống tinh khiết nói riêng luôn là nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống và luôn
nằm trong chính sách phát triển đất nƣớc của Chính phủ bởi nƣớc sạch luôn là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lƣợng cuộc sống. Vì vậy, dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết doCông ty … chúng tôi đầu tƣ tại tỉnh Ninh Thuận phù hợp với môi trƣờng vĩ mô và mục tiêu phát triển của đất nƣớc. Đây là căn cứ để xác định sự cần thiết của dự án nhằm bảo đảm sức khỏe và
chất lƣợng cuộc sống cho ngƣời dân địa phương.

FILE DOWNLOAD

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!