Tư Vấn Lập Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Dụng Cụ Hỗ Trợ Người Tàn Tật

CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

II.1. Mục tiêu của www.lapduan.com.vn
Dƣ an “Hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe và Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ
giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng” bao gôm: một Trung tâm hƣớng nghiệp giáo dục
chăm sóc sức khỏe va một Nhà máy Nghiên cứu San xuât.

II.1.1. Mục tiêu chung của www.lapduan.com.vn
Việc đầu tƣ  xây dựng www.lapduan.com.vn  “Hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức
khỏe và Nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ cộng đồng” nhằm hỗ
trợ đào tạo và tạo công ăn việc làm cho trẻ đƣờng phố, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và
khuyết tật theo phƣơng châm “cho cần câu chứ không cho cá”. Đồng thời, nhằm đáp ứng cho
nhu cầu của thị trƣờng Việt Nam về các thiết bị y tế sản xuất trong nƣớc có chất lƣợng cao
thay thế hàng ngoại nhập.

II.1.2. Mục tiêu của Trung tâm GDCSSK
Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe đƣợc xây dựng nhằm hỗ trợ học viên học phí
học nghề trong 5 năm, giúp 350 học viên khuyết tật, mồ côi, nghèo có hoàn cảnh khó khăn
về lap du an dau tu ăn, ở, học nghề trong 5 năm. Ngoài ra, trung tâm còn hỗ trợ về mặt tâm
lý, đào tạo kỹ năng sống, dạy nghề và tìm việc làm cho các cháu sau khi ra khỏi trung tâm.
Trung tâm còn hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ và giáo dục viên
của trung tâm, hỗ trợ các thủ tục hành chính cho các cuộc viếng thăm www.lapduan.com.vn
của tổ chức, các nhà tài trợ hảo tâm đƣợc diễn ra thuận lợi và đúng quy định của pháp luật
Việt Nam.

Tổ  chức quản lý các nguồn hỗ  trợ  kinh phí cho www.lapduan.com.vn. Chịu trách
nhiệm với phía tài trợ của mình về tất cả các khoản lap du an dau tu, đảm bảo sử dụng đúng
mục đích yêu cầu của www.lapduan.com.vn, mọi khoản thu chi đều lập thành báo cáo và
thông qua ban điều hành. Thực hiện quyết toán  lap du an dau tu các chứng từ hồ sơ quyết
toán chuyển giao thông qua ban kiểm tra.

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!