Tư Vấn Lập Dự Án Nhà Máy Xay Nghiền Bột Cá

CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN

II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của Thảo Nguyên Xanh Group
II.1.1. Vai trò quan trọng của thức ăn chăn nuôi

Trong chăn nuôi , thƣc ăn đong môt vai tro rât quan trong cho sinh trƣơng phat triên
của vật nuôi cũng nhƣ trong cơ cấu giá thành sản phẩm chăn nuôi . Thƣc ăn la thanh phân
chính đƣợc chuyên hoa trƣc tiêp thanh san phâm chăn nuôi va co anh hƣơng rât lơn đên
năng suât va chât lƣơng san phâm chăn nuôi . Thông thƣơng trong chăn nuôi , thƣc ăn chiêm
khoảng 65-70% trong cơ câu gia thanh san phâm chăn nuôi nên no  có ảnh hƣởng rất lớn đến
hiêu qua kinh tê chăn nuôi va lơi nhuân , đồng thời đóng vai trò rất quan trọng trong việc
thành công hay thất bại của ngƣời chăn nuôi. Ngày nay, các thành phần thức ăn chính trong
chăn nuôi bao gồm:
–  Cám, các thức ăn tăng trọng…
–  Chất dinh dƣỡng : bột cá,…
–  Chất trộn nhƣ rau, củ, quả, cỏ…

Do đo, viêc khai thac hêt tiêm năng, thê manh va sƣ dung co hiêu qua cac nguôn thƣc
ăn se co y nghia rât lơn trong viêc tăng hiêu qua chăn nuôi ,  tăng tinh canh tranh trên thi
trƣơng. Đê lam đƣơc điêu nay , điêu đâu tiên va quan trong nhât la đanh gia đung tiêm năng
cung câp, giá trị làm thức ăn của các thành phần nguyên liệu để phối hợp nên một loại thức
ăn nao đo trên phạm vi toàn quốc và từng v̀ng sinh thái khác nhau.

II.1.2. Phân tích môi trƣờng vĩ mô

Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chƣa có dấu hiệu hồi phục, nền kinh tế Việt Nam
vẫn chịu ảnh hƣởng lớn từ tình hình chung. Đặc biệt, đáng lo ngại nhất là tình trạng nợ xấu
và lƣợng hàng  hóa đóng băng ngày càng lớn. Tuy nhiên, theo Viện trƣởng Kinh tế Việt
Nam, tình hình kinh tế nƣớc ta trong thời gian tới sẽ đƣợc cải thiện nhờ những chính sách
kịp thời của Chính phủ. Tuy nhiên xét trong tổng thể, nền kinh tế chƣa thể thoát khỏi những
hệ lụy từ tình trạng lãng phí đầu tƣ công, đầu tƣ dàn trải… Tình hình có thể dịu đi nhƣng về
lâu dài sẽ tiếp diễn những bất ổn thƣờng trực, đòi hỏi chính phủ phải có những bƣớc đi cẩn
trọng.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, hiện nay chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn do
giá thịt hơi vẫn ở mức thấp trong khi giá nguyên liệu đầu vào ở mức cao. Tình trạng nhập
lậu gia cầm vẫn diễn ra tại một số nơi là một trong những nguyên nhân gây lây lan dịch
bệnh  và ảnh hƣởng đến chăn nuôi trong nƣớc. Ƣớc tính đàn  lợn tính đến  10/2012 giảm
khoảng 2-3% so với c̀ng kỳ năm trƣớc  (10/2011), đàn gia cầm giảm trên 2%. Tính đến
ngày 21/10/2012, dịch bệnh chƣa qua 21 ngày còn ở các tỉnh: Dịch cúm gia cầm ở Quảng
Ngãi; dịch tai xanh trên lợn ở Đắk Lắk, Quảng Nam, Phú Yên. Một  trong những nguyên
nhân làm cho ngành chăn nuôi gặp khó khăn đó là sự mất cân đối cung –cầu thức ăn chăn
nuôi. Hiện nay, chúng ta chƣa chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu chế biến, phải phụ thuộc
vào nhập khẩu.

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!