Tư Vấn Lập Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Sơ Chế Thanh Long

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ
 
II.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư
Www.lapduan.com.vn đầu tư Nhà máy sơ chế Thanh long tại Bắc Bình, Bình Thuận
đƣợc www.lapduan.com.vn xây dựng nhằm đạt đƣợc những mục tiêu sau:
–  Thu mua thanh long khắp tỉnh Bình Thuận nhằm đảm bảo tính minh bạch, truy
nguyên đƣợc nguồn gốc của sản phẩm.

– Bảo quản sau thu hoạch theo công nghệ cao và bảo đảm tiêu chí về vệ sinh cho sản
phẩm thanh long tƣơi nhằm bảo đảm sức khỏe cho ngƣời tiêu dùng.

– Cung ứng cho thị trƣờng trong và ngoài nƣớc, tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh
long Bình Thuận tham gia đƣợc các thị trƣờng trên thế giới và giữ uy tín sản phẩm.

Bên cạnh những mục tiêu kinh tế có lợi cho chính chủ đầu tƣ, www.lapduan.com.vn
còn mong muốn rằng www.lapduan.com.vn của chúng tôi sẽ mang lại hiệu quả xã hội to lớn.
Ngoài việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phƣơng theo hƣớng phát triển công
nghệ cao, www.lapduan.com.vn  sẽ phần nào giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời
nông dân, từng bƣớc xây dựng và cải tạo môi trƣờng sống trong cộng đồng dân cƣ. Đặc biệt
chúng tôi hy vọng rằng, những sản phẩm, đặc sản từ chính đất và nƣớc, từ bàn tay lao động
của ngƣời ngƣời dân đầy nắng đầy cát Bình Thuận sẽ ra khắp 5 châu và đƣợc thế giới đón
nhận.

II.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ

Thanh Long là loài thực vật bản địa tại Mexico, các nƣớc Trung Mỹ và Nam Mỹ.
Hiện nay, loài cây này cũng đƣợc trồng ở các nƣớc trong khu vực Đông Nam Á nhƣ Việt
Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia (đặc biệt là ở miền tây đảo Java); miền nam
Trung Quốc, Đài Loan và một số khu vực khác.

Ở Việt Nam, nhắc đến thanh long ai ai cũng nghĩ ngay đến vùng đất cực Nam Trung
bộ Bình Thuận. Theo nhiều lão nông, ngày xƣa, cây thanh long chỉ trồng để làm cảnh, quả
thanh long chủ yếu cũng chỉ để đơm cúng ông bà. Ðầu những năm 90 của thế kỷ trƣớc, khi
quả thanh long đƣợc nhiều ngƣời chú ý, đặc biệt các thƣơng lái gốc Hoa rất chuộng loại trái
cây nhiệt đới trùng tên với linh vật đứng đầu bộ tứ linh, cây thanh long bắt đầu đƣợc một số
hộ nông dân đầu tƣ sản xuất nhƣ một loại nông sản hàng hóa mới. Từ đó, thanh long Bình
Thuận ngày càng phát triển và  loại trái cây này đã đƣợc xác định là tài sản quốc gia, đƣợc
Nhà nƣớc bảo hộ vô thời hạn trên phạm vi toàn quốc và trở thành  thƣơng hiệu độc quyền
trên thế giới.

Tuy nhiên, công nghệ sau thu hoạch và công nghệ chế biến của nông dân Bình Thuận
vẫn chƣa theo kịp đòi hỏi của thị trƣờng cũng nhƣ thực tế của sản xuất. Hiện tại, ở xứ sở của
trái “rồng xanh”này vẫn chƣa có một nhà máy nào áp dụng những công nghệ cao đảm bảo
chất lƣợng khi xuất khẩu. Chính nguyên nhân đó đã làm giảm sút giá trị gia tăng của trái
thanh long, giảm lợi nhuận và hạn chế tốc độ mở rộng thị trƣờng, đặc biệt là những thị
trƣờng khó tính.

Là công ty chuyên cung ứng sản phẩm thanh long tƣơi trong và ngoài nƣớc, đang là
chủ đầu tƣ của một trang trại thanh long có diện tích 87ha, Công ty TNHH Xuất Nhâp khẩu
Nông sản Hồng Ân chúng tôi hiểu rõ việc xây dựng một nhà máy sơ chế  là điều cần  thiết
nhất trong giai đoạn hiện nay. Thứ nhất, nhà máy sẽ  sử dụng tối đa nguồn thanh long của trang trại hiện có cũng nhƣ các vƣờn thanh long của nông dân toàn tỉnh. Thứ hai sẽ giảm chi phí, thời gian vận chuyển từ vƣờn tới nhà máy sơ chế bảo đảm bảo quản thanh long tƣơi vào trƣớc và sau xử  lý. Thứ ba, khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ giảm chi phí xử  lý nhiệt cho
thanh long, giúp thƣơng hiệu thanh long Bình Thuận đƣợc xuất sang các thị trƣờng khó tính
nhƣ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Từ đó thƣơng hiệu thanh long Bình Thuận sẽ vƣơn xa hơn, dễ
dàng vào các thị trƣờng khó tính và có giá cao khác nhƣ Newzealand, Úc, Chilê…

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!