Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón NPK – Hữu Cơ Vi Sinh

LỜI MỞ ĐẦU

Số liệu tính toán về tình hình tiêu thụ và lƣợng nhập khẩu phân bón – thuốc bảo vệ thực vật

(BVTV) ở trong nƣớc hiện nay cũng nhƣ dự báo tƣơng lai của Bộ Nông nghiệp & Phát triển

Nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho thấy nhu cầu sử dụng phân bón và thuốc BVTV trong nƣớc

ngày một gia tăng; đặc biệt là xu hƣớng sử dụng những chế phẩm sinh học mang tính tự nhiên

không chỉ có lợi cho cây trồng mà còn phải có lợi cho đất đai nói riêng và môi trƣờng sống nói

chung.

Nắm bắt đƣợc nhu cầu trên cũng nhƣ căn cứ vào những chỉ thị – chủ trƣơng của Chính phủ,

nhất là dựa vào tình hình thực tiễn tại khu vực nơi có dự án và điều kiện thực tế của chủ đầu tƣ

(kinh nghiệm, uy tín thƣơng hiệu, thị trƣờng tiêu thụ,…), Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển

Nông nghiệp và Phân bón Hóa nông Mỹ Việt chúng tôi quyết định đầu tƣ mở rộng “Nhà máy sản

xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học”.

Từ một đơn vị chuyên gia công sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc BVTV mang tính

thƣơng mại có chỗ đứng trên thị trƣờng, sau khi dự án hoàn thiện và trở thành đơn vị chuyên về

sản xuất Công ty Hóa nông Mỹ Việt® chúng tôi sẽ chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu đầu vào và

đầu ra cũng nhƣ giá thành sản phẩm từ đó sẽ đem lại lợi nhuận cho công ty đồng thời giải quyết

nhu cầu sử dụng các chế phẩm sinh học của nông dân trong nƣớc và các nƣớc lân cận nhƣ Lào,

Campuchia, Miến Điện (Myanmar), góp phần phát triển kinh tế – xã hội nƣớc nhà.

FILE DOWNLOAD