Dự Án Xây Dựng Bệnh Viện Quy Mô 500 Giường

Dự Án Xây Dựng Bệnh Viện Quy Mô 500 Giường

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

I.1. Mô tả dự án
1.Tên dự án : Bệnh viện Ung Bƣớu TP.Cần Thơ (Quy mô 500 giƣờng)
2. Nhóm ngành dự án : Nhóm A
3. Chủ đầu tƣ :
a. Địa chỉ liên lạc :
b. Số điện thoại/Fax :
4. Thời gian thực hiện dự án : thực hiện 5 năm kể từ năm 2012. Trong 2012 chủ yếu
thực hiện các công việc tƣ vấn.
5. Địa điểm thực hiện dự án :
6. Diện tích sàn xây dựng : 45,841m2
7. Diện tích khu đất xây dựng : 400,000m2
8. Diện tích giƣờng bệnh : 80 – 90 m2
/giƣờng
9. Quy mô bệnh viện : 500 giƣờng
10. Tổng vốn dự kiến của dự án : Dƣới 65 triệu Euro
Trong đó:
– Vốn ODA: 57 triệu Euro
– Vốn đối ứng: Vốn địa phƣơng, tƣơng đƣơng với………………… Euro
11. Hình thức cung cấp ODA : ODA không hoàn lại

I.2. Căn cứ pháp lý
Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hƣớng dẫn thi hành Luật
Doanh nghiệp;
Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ về đăng ký kinh
doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ hƣớng dẫn thi hành một
số Điều của Luật Doanh nghiệp;
Pháp lệnh Hành nghề y, dƣợc tƣ nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003;
Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành
một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dƣợc tƣ nhân;
Thông tƣ số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Trƣởng Bộ Y tế hƣớng dẫn về
hành nghề y, dƣợc tƣ nhân;
Thông tƣ số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn một số
Điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;
 Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về việc ban hành
danh mục trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu
vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản;

Filedownload