Dự Án Bệnh Viện Đa Khoa Kết Hợp Truyền Thông

CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN

I.1 Mô tả dự án
I.1.1 Mục tiêu của dự án
Mục tiêu chính của dự án là hƣớng tới việc giữ gìn, duy trì và bảo vệ sức khỏe cộng
đồng; không chỉ khám và chữa bệnh, dự án còn mong muốn góp phần tăng cƣờng công tác
truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức cũng nhƣ trách nhiệm của ngƣời dân về việc tự
bảo vệ sức khỏe cho chính mình và ngƣời thân.

I.1.2. Các thành phần của dự án
“Dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” có 3 thành phần
sau:
– Thành phần 1- Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc: Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam sử
dụng toàn bộ trang thiết bị, máy móc của Nhật, bác sỹ đứng đầu mỗi khoa đều là của Nhật.
Bệnh viện chuyên khám và tƣ vấn miễn phí cho tất cả các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân
nhiễm HIV/AIDS; đồng thời xét nghiệm HIV miễn phí cho bệnh nhân.
– Thành phần 2- Tạp chí Sức khỏe: Đây là chuyên san của báo Gia đình &Xã hội,
phát hành mỗi tháng 2 số. Tạp chí đƣợc phát miễn phí tại các nhà thuốc, bệnh viện, các trung
tâm học tiếng Nhật; đồng thời cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tất cả các công ty kinh doanh
dƣợc, trang thiết bị y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, gia
đình.
– Thành phần 3- Website (www.tapchisuckhoe.com.vn): Cùng với Tạp chí Sức
khỏe, Website này đƣợc xây dựng nhƣ là một kênh truyền thông đại chúng mới, đăng tải tất
cả các thông tin in trên tạp chí, các dịch vụ và địa chỉ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bao
gồm chuyên mục bác sỹ tƣ vấn online. Bên cạnh đó, Website còn cung cấp dịch vụ quảng
cáo cho các công ty tƣơng tự Tạp chí Sức khỏe.
Tạp chí Sức khỏe và trang www.tapchisuckhoe.com.vn sẽ là 2 kênh truyền thông đắc
lực hỗ trợ cho sự hình thành, hoạt động và phát triển của bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc.

I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án
Dự án “Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” trong từng giai đoạn từ đề xuất dự
án đến thực hiện và vận hành dự án đều do chủ đầu tƣ là Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch
vụ Hạnh Phúc chịu trách nhiệm.
Chủ đầu tƣ : Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Hạnh Phúc
Tên giao dịch : Hanh phuc Trading Service.,Co.LTD
Tên viết tắt : Công ty TNHH Hạnh Phúc
Địa chỉ : Q.Bình Tân, Tp.HCM
Số điện thoại :
Mã số thuế :

I.2. Lịch trình thực hiện dự án
Thời gian thực hiện dự án: 25 năm, dự án đi vào hoạt động từ tháng 02 năm 2013 đến
năm 2038; thanh lý tài sản vào năm 2039.

FILE DOWNLOAD