Dự Án Cơm Chay

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ

1.1. Thông tin chung
– Tên công ty : Công ty TNHH TM DV Sản xuất Thiện nguyện
– Mã số thuế :
– Giám đốc :
– Địa chỉ :
– Điện thoại :
– Email :
– Website :
– Lĩnh vực hoạt động :
+ Nhà hàng và các dịnh vụ ăn uống.
+ May trang phục.
+ Trồng rau đậu và các loại rau củ.
+ Bán các loại nông, lâm sản (trừ gỗ tre, nứa và các loại động vật sống).
+ Bán các đồ dùng cho gia đình bao gồm: sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm (không
kinh doanh mặt hàng pháp luật cấm).
+ Nhà hàng và các dịnh vụ ăn uống.
+ Hoạt động chăm sóc sức khỏe ngƣời có công, ngƣời già và ngƣời tàn tật không có
khả năng tự chăm sóc.
+ Bản lẻ các hàng hóa trong của hàng bao gồm : đồ lƣu niệm, đồ trang sức (trừ mua
bán vàng miếng), tranh ảnh (trừ đồ cổ).
+ Cƣa, xẻ và bảo quản gỗ, sản xuất các sản phẩm mỹ nghệ.
+ Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày.
+ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thƣơng mại.

1.2. Mục đích hoạt động
Mục đích hoạt động của công ty là để phục vụ cộng đồng -bảo vệ môi trƣờng, do đó
các chi phí lợi nhuận sẽ đƣợc công ty chúng tôi đƣa vào Quỹ phục vụ “Hoạt động thiện
nguyện cộng đồng”.
Chúng tôi hƣớng đến việc làm thiện nguyện của xã hội “Chung tay vì thấu hiểu”.
FILE DOWNLOAD