VB Luật Môi trường Archive

Hướng dẫn về Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Cấp Bộ

Lập ĐTM cấp bộ tức những dự án này sẽ thuộc trách nhiệm thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ tài nguyên và Môi trường. Tham khảo các nội dung:  ĐTM Cấp Bộ. 1. Đối tượng Lập ĐTM cấp Bộ  – Các dự án thuộc thẩm quyền quyết

Những Quy định DN trong KCN cần biết khi thực hiện Báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường

NHỮNG QUY ĐỊNH DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN BIẾT KHI THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG HOẶC CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Cam kết bảo vệ môi trường là một trong những nội dung công tác bảo vệ môi

Hướng dẫn Thủ tục Hồ sơ Thẩm định Báo cáo ĐTM

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC – HỒ SƠ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐTM 1. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: a) Trình tự thực hiện: + Bước 1: Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp để được hướng

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

  CHÍNH PHỦ ______ Số: 29/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________ Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH Quy định về đánh giá môi trường chiến lược,  đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Quy định về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường

Tham vấn cộng đồng (TVCĐ) trong xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án phát triển kinh tế-xã hôi (KTXH) là vấn đề đã được chính thức thực hiện ở nước ta từ năm 1993 sau khi luật Bảo vệ Môi trường (BVMT)1993 được ban hành.

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐ 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường. Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT 29-5-2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính Phủ ban hành về bảo vệ môi trường

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 18/2015/NĐ-CPHà

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài