DTM Cấp Bộ | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh” tỉnh Vũng Tàu