ĐTM Cấp Bộ | Quyết định Phê duyệt DTM “Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát”