Phương án cải tạo phục hồi môi trường khai thác khoáng sản Đá xây dựng Tân Đức 1