Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khai thác mỏ ĐÁ…” Tại Bình Thuận

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khai thác mỏ ĐÁ…” Tại Bình Thuận

Chi tiết ĐTM: http://lapduandautu.com.vn/dtm-cap-bo-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-khai-thac-che-bien-da-xay-dung-mo-da-tan-duc-1-tinh-binh-thuan/

Chi tiết ĐTM: http://lapduandautu.com.vn/dtm-cap-bo-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-khai-thac-che-bien-da-xay-dung-mo-da-tan-duc-1-tinh-binh-thuan/