Danh mục: VB Luật Môi trường

Nghị định 08/2022/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 72/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020   LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020

1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm: Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật bảo vệ môi trường; Dự án đầu tư nhóm II quy định

Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường?

Cùng tìm hiểu “Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường? và Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường qua bài viết dưới đây. Giấy phép môi trường là gì?  Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có

Luật bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên xác định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Mục tiêu xuyên suốt, trọng tâm của Luật là bảo vệ môi trường, bảo vệ sức

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 72/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020   LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ