Dự án khu dân cư

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN KHU DÂN CƯ

Chủ đầu tư: MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án:“ Khu dân cư”

Địa điểm xây dựng:

Quy mô diện tích:51.711,5 m2.

Tổng mức đầu tư của dự án:              672.689.713.000 đồng.

(Sáu trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười ba nghìn đồng)

Trong đó:

 • Vốn tự có (30%) : 201.806.914.000 đồng.
 • Vốn vay – huy động (70%) : 470.882.799.000 đồng.

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội;
 • Luật Xây dựng số 62/2020/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;
 • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do văn phòng quốc hội ban hành;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;
 • Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường;
 • Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
 • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định tại Phụ lục VIII, của thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
 • Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.

MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN

Mục tiêu chung

 • Phát triển dự án Khu dân cư ” theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần tăng hiệu quả kinh tế địa phương cũng như của cả nước.
  • Xây dựng một Khu dân cư nhằm nhằm giải quyết nhu cầu nơi ở của người dân.
  • Bảo đảm điều kiện sống, lao động và phát triển toàn diện của người dân
 • Quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư, điều hoà sự phát triển của các bộ phận chức năng trong Khu dân cư, nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, cảnh quan và bảo tồn các di tích.
 • Khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực tỉnh An Giang.
 • Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế của địa phương, của tỉnh An Giang.
  • Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá môi trường xã hội tại vùng thực hiện dự án.

Mục tiêu cụ thể

 • Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật để hình thành Khu dân cư với tiêu chuẩn phù hợp với sự phát triển trong tương lai tại địa phương. Hướng tới hình ảnh hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên, đồng thời thiết kế hiện đại chuẩn quốc tế.
 • Dự án sản xuất với quy mô, công suất như sau:
Số lượng từ nhà ở liên kế280căn
Cho thuê trường mẫu giáo1.008m2
 • Giải quyết nơi ở cho người dân, công ăn việc làm cho một bộ phận người dân địa phương, nâng cao cuộc sống cho người dân.
 • Góp phần phát triển kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn và tỉnh An Giang nói chung.
 • Xây dựng hệ thống công trình công cộng, trường học, trạm y tế phục vụ cho đời sống người dân