Giao đất, cho thuê đất và điều kiện được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Khi thực hiện dự án đầu tư thì thủ tục để được giao đất, cho thuê đất luôn là vấn đề quan trọng và gặp phải rất nhiều vướng mắc. Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về đầu tư và đất đai luôn sẵn lòng hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng các vấn đề về thủ tục thực hiện dự án đầu tư, thủ tục giao đất, thuê đất, thu hồi đất giao và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai.

Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

CÁC TRƯỜNG HỢP GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN

Ø Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

Ø Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

– Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định Luật Đất đai;

– Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;

Ø Giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

– Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

– Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Ø Cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư

– Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp:

+ Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

Ø Chuyển mục đích sử dụng đất

– Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

+ Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

+ Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

+ Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

+ Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

+ Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

+ Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

+ Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

– Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trên thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đất đai và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, điều kiện nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư được quy định:

– Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

+ Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

– Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

– Đảm bảo năng lực tài chính để đáp ứng điều kiện nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư

– Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

– Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Xác định theo các căn cứ:

+ Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

THỰC HIỆN THỦ TỤC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đất đai. Thực hiện thủ tục theo một trong các hình thức:

– Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

– Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định Luật Đất đai.

Dịch vụ tư vấn đầu tư Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt là đơn vị hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, lập dự án và phát triển dự án với đa dạng các loại hình dự án ở nhiều lĩnh vực và nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước.

Dự Án Việt chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện cho dự án đầu tư như: tư vấn đầu tư dự án, lập dự án, lập báo cáo tiền khả thi pre-F/S, lập báo cáo đầu tư F/S; soạn thảo và hoàn thiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường – DTM; thiết kế sơ đồ vị trí, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế quy hoạch 1/500, 1/2000; tư vấn kêu gọi đầu tư, huy động vốn từ các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư trên toàn thế giới; …. Ngoài ra, công ty còn thực hiện các hoạt động liên quan như: Phát triển dự án, hợp đồng góp vốn, mua bán và sát nhập dự án, hợp đồng lắp đặt máy móc thiết bị cho dự án, …

Khách hàng của Dự Án Việt là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, có nhu cầu Phát triển dự án đầu tư, kêu gọi đầu tư, huy động vốn, …. Dự Án Việt đảm bảo chất lượng các dịch vụ chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm vững chắc và là người bạn đồng hành đáng tin cậy, hỗ trợ nhiệt tình về mọi vấn đề của khách hàng, chủ đầu tư trong quá trình lập dự án và phát triển dự án.